Od návrhu okrasnej záhrady až po kompletné zhmotnenie vašich predstáv

Návrh záhrady môže mať veľa tvárí a najrôznejší charakter. Riešenie záhrady spája vaše predstavy o vysnívanej záhrade s našim odborným pohľadom.

Vypracovanie cenovej ponuky

Východiskom pre stanovenie ceny je rozsah prác a zvolený technologický postup, ktorý zohľadňuje konkrétne podmienky spracovávaného územia. 

Príprava staveniska, vyčistenie plôch, likvidácia burín, zahumusovanie, dodávka substrátu, dopravné vzdialenosti, prístup na pozemok.

Návrh záhrady zahŕňa tiež výber konkrétnych druhov rastlín, závlahový systém záhrady, drobné záhradné stavby, osvetlenie záhrady, chodníky, schody do záhrady, oporné múry, záhradné terasy a iné spevnené plochy.

 

Vaša idea a názor architekta

Zosúladime vaše predstavy o vzhľade, využívaní a údržbe záhrady s odborným názorom záhradného architekta. Po zistení vašich požiadaviek ideový návrh rozpracujeme, konkretizujeme výmery plôch, špecifikujeme rastlinný materiál a jeho kompozičné rozmiestnenie.

 

Individuálne riešenie záhrady

Naša prvá návšteva a osobný kontakt je najlepším spôsobom, ako zistiť viac o vašich predstavách, požiadavkách a očakávaniach pri realizácii okrasnej záhrady. Pri návrhu zohľadňujeme finančné možnosti zákazníka a v návrhu riešime aj uplatnenie drobných stavieb a spevnených plôch.

Zakladanie trávnika

Náklady na zatrávnenie určitej plochy sa odvíjajú od metódy založenia trávnika.

Okamžitý efekt sa docieli pokládkou kobercového trávnika, druhou možnosťou je založenie trávnika výsevom.

Založenie trávnatej plochy výsevom umožňuje zvoliť skladbu trávnej zmesi podľa špecifických podmienok lokality (tieň, sucho) a spôsobe využitia (parterový - hustý kobercový trávnik, trávnik zaťažovaný športom, kvitnúca lúka). Založeniu trávnika predchádza dôkladná príprava pôdy.

Návrh závlahového systému

Záhrada pre svoj zdravý vývin vyžaduje pravidelný prísun vody - závlahu. Tieto požiadavky optimálne rieši automatický zavlažovací systém. Závlahové dávky sa posudzujú individuálne, podľa druhovej skladby rastlín a slnečnej expozície.

Cenový návrh zohľadňuje náročnosť riešenia, veľkosti a členenie zavlažovaných plôch. Svoju úlohu zohráva aj vodný zdroj. Pri využití vlastného zdroja (studňa, nádrž) je potrebné preveriť jeho výdatnosť. Tento ukazovateľ podmieňuje spôsob technického riešenia.

Návrh úpravy exteriéru

Modra - Park - návrh rekonštrukcie parku pred Kultúrnym domom Ľudovíta Štúra.